05/18/2024

Arduino Ohm Metre (Direnç Değeri Ölçer)

Arduino ile Direnç Değeri Ölçümü

R1 direnci sabit dirençtir. R1 olarak kullandığımız direncin ohm cinsinden değerini kod içerisindeki R değişkenine atamalıyız. Bu örnekte R1 direnci olarak 10K direnç kullanılmıştır. Multimetre ile ölçümü sonucu gerçek değeri 9.98K olarak tespit edildiği için R değişkenine 9980 değeri atanmıştır. R2 ise ölçmek istediğimiz dirençtir.

Ohm Ölçer Arduino Kodu:

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display; 

int analogPin=0;
int ap=0;
float Vout=0;
float R=9980; //Known Resistor value in Ohm
float resistor=0;
float buffer=0;
String symbol;
float Data=0;       

void ekrana_yaz(void) { 
 display.clearDisplay();
 display.setTextColor(WHITE);

 display.setCursor(0,0);
 display.setTextSize(2);
 display.print("Direnc");

 display.setCursor(0,20);
 display.setTextSize(1);
 display.print(resistor);
 display.setCursor(86,20);
 display.setTextSize(1);
 display.print("Ohm");
 
 display.setTextSize(2);
 display.setCursor(0,40);
 display.setTextSize(2);
 display.print(Data); 
 display.setCursor(84,40);
 display.setTextSize(2);
 display.print(symbol);
 display.display(); 
}

void setup() 
{
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
}

void loop()
{
  
ap=analogRead(analogPin);
buffer=ap*5;
Vout=(buffer)/1024.0;
buffer=(5/Vout)-1;
resistor=R*buffer;
Data=resistor;
  
if (Data<999) {
 symbol = "R";
 ekrana_yaz();
}
if (Data>999 && Data<999999) {
 Data=Data/1000;
 symbol = "K";
 ekrana_yaz();
}
if (Data>999999) {
 Data=Data/1000000;
 symbol = "M";
 ekrana_yaz();
}
  ekrana_yaz ();
  delay(1000);
 }